Regulamin Sprzedaży
Regulamin sklepu internetowego – www.zuzenti.pl

§ 1.    Postanowienia ogólne
§ 2.    Definicje
§ 3.    Składanie zamówienia
§ 4.    Realizacja zamówienia
§ 5.    Cena
§ 6.    Reklamacje
§ 7.    Prawo odstąpienia od umowy
§ 8.    Dane osobowe w sklepie internetowym
§ 9.    Postanowienia końcowe

§ 1.    Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sprzedawca umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w jego ofercie. Sprzedawca oferuje granitowe płytki, schody, parapety oraz elementy po indywidualne zamówienie marki Zuzenti.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem „www.zuzenti.pl” prowadzony jest przez spółkę JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000132716, NIP: 5661833509, REGON: 130920790, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, e-mail: zuzenti@jawar.com.pl, tel.: +48 23 672 24 16.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów detalicznych.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  a. zastosowania przeglądarek: Edge, Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Opera. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej możliwej wersji oraz z mięć włączoną obsługę JavaScript i cookies.
  b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1024px x 768px

§ 2.    Definicje
 1. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, za pośrednictwem której Klient dokonuje wyboru udostępnianego przez Sprzedawcę Produktu (poprzez wybranie opcji „Do koszyka”), wyboru formy dostawy oraz wyboru formy zapłaty ceny.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego. Świadczenie powyższej usługi następuje z chwilą dobrowolnego poprawnego wypełnienia przez Klienta formularza „Rejestracja użytkownika”. Konto stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta. Korzystanie przez Klienta z Konta następuje po wprowadzeniu określonego uprzednio loginu oraz hasła. Klient w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia założonego przez siebie Konta.
 4. Produkt – rzecz ruchoma udostępniania przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego – www.zuzenti.pl”.
 6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zuzenti.pl.
 7. Sprzedawca – JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000132716, NIP: 5661833509, REGON: 130920790, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, e-mail: zuzenti@jawar.com.pl, tel.: +48 23 672 24 16.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3.    Składanie zamówienia
 1. Informacje udostępniane przez Sprzedawcę na portalu Sklepu internetowego (m.in. opis Produktu, zdjęcie, cena) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że skuteczne złożenie przez Klienta zamówienia traktowane jest jako złożenie Sprzedawcy oferty kupna określonego Produktu/Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Składanie zamówienia w Sklepie internetowym następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionego Formularza zamówienia, którego wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po skutecznym złożeniu przez Klienta zamówienia przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość elektroniczną obejmującą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości elektronicznej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta zapłaty zaliczki w wysokości odpowiadającej 30% łącznej wartości zamówienia. Wysokość zaliczki zostanie każdorazowo określona przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności Produktu objętego zamówieniem, Sprzedawca obowiązany jest poinformować Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty złożenia przez Klienta zamówienia, przedstawiając aktualny status danego zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient uprawniony jest według własnego uznania do:
  a. wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia;
  b. wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia;
  c. bezpłatnego anulowania całego zamówienia;
 6. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o podjętej decyzji w terminie 4 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy w przedmiotowym zakresie. Uchybienie przez Klienta powyższemu terminowi poczytuje się za bezpłatne anulowanie całego zamówienia.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a.    potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Klienta: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru odstąpienia od umowy w formie pdf;
  b.    dołączenia do zrealizowanego zamówienia wydrukowanego dowodu zakupu;
 8. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. W celu założenia Konta należy wypełnić dostępny na stronie Sklepu internetowego formularz „Rejestracja użytkownika”, podając login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie internetowym.

§ 4.    Realizacja zamówienia
 1. Z chwilą zaksięgowania przez Sprzedawcę zaliczki uiszczonej przez Kupującego, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 15 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. W przypadku zamówień na elementy nietypowe, produkowane na konkretne zamówienie Klienta, czas realizacji zamówienia zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem przed datą zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a.    w przypadku płatności przelewem, za pomocą systemu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – bieg terminu dostawy liczyć należy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  b.    w przypadku płatności za pobraniem – bieg terminu dostawy liczyć należy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę odpowiadającą zaliczce, której wysokość zostanie określona przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji;
 5. Dostawa przedmiotu Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazywany Klientowi w trakcie składania zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy.  

§ 5.    Cena
 1. Wszystkie ceny Produktów udostępnione na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami obejmującymi podatek od towarów i usług. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ostateczna wartość danego zamówienia obejmująca wybrany przez Klienta sposób dostawy zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia, tj. przed wyborem przez Klienta opcji „Potwierdzam zamówienie”.
 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w Formularzu zamówienia. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta na wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku wyboru przez klienta formy płatności za pobraniem, faktura zaliczkowa zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3.  Klient uprawniony jest do wyboru jednej z poniższych form zapłaty ceny:
  a.    za pobraniem;
  b.    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
  c.    płatność kartą kredytową;
  d.    płatność za pośrednictwem systemu Platnosci.pl;
 4. W przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. b – d, realizacja zamówienia jest uzależniona od uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku wpływu płatności w powyższym terminie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta form płatności, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. a, realizacja zamówienia jest uzależniona od uznania rachunku bankowego Sprzedającego na kwotę odpowiadającą zaliczce odpowiadającej 30% wartości zamówienia. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku wpływu płatności w powyższym terminie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Pozostałą do zapłaty należność (tj. 70% wartości zamówienia) Klient obowiązany jest uiścić przy odbiorze przesyłki.
 6. Numer rachunku Sprzedawcy właściwy do uiszczenia ceny to: 88 2030 0045 1110 0000 0164 0440

§ 6.    Reklamacje
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli przedmiot Umowy sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z powyższego tytułu określają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacja może być złożona przez Klienta na przykład:
  a.    w formie pisemnej na adres: JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów;
  b.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zuzenti@jawar.com.pl;
  c.    osobiście, pod adresem Sprzedającego: ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00;
 3. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu internetowego.
 4. Celem przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis wady Produktu, datę jej powstania, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.
 7.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin wadliwego Produktu celem należytego ustosunkowania się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego. W powyższym przypadku Klient obowiązany jest umożliwić Sprzedawcy dokonanie takich oględzin w uprzednio uzgodnionym terminie.
 8. Z uwagi na charakter oraz właściwości Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę, odbiór reklamowanego Produktu (w przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę) nastąpi dopiero po dacie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do otrzymanego zgłoszenia, na jego koszt, przez współpracującą ze Sprzedawcą firmą kurierską.
 9. Granit jest materiałem naturalnym wydobywanym ze złoży skalnych, w związku z czym różnica w odcieniach poszczególnych elementów wykonanych z tego samego materiału, jak również smugi, przebarwienia oraz drobne pory, są zjawiskiem naturalnym i nie stanowią wady fizycznej zakupionych Produktów. Elementy granitowe są kalibrowane przez producenta i ich tolerancja wynosi do 10% na każdy 1 cm grubości danego elementu.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 11. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  b.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7.    Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zuzenti@jawar.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.zuzenti.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle Produkt przed upływem 14 – dniowego terminu na adres: JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Produktu.
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


§ 8.    Dane osobowe w sklepie internetowym
 1. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sprzedawcy. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Szczegółowe zasady administrowania danymi osobowymi przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.zuzenti.pl.

§ 9.    Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się właściwemu przepisowi powszechnie obowiązującego prawa i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem www.zuzenti.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient będący konsumentem uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 

REGULAMIN

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij formularz! Kliknij tutaj!
strona główna | o nas | produkty | realizacje | aktualności | koszty dostawy | pytania i odpowiedzi | kontakt